Szukaj

Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945 [2016]

WRÓĆ DO KATEGORII
Cena:

36.00

Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945

praca zbior.

Seria: „Polska i Litwa w XX wieku. Dokumenty z archiwów służb specjalnych”, t. 1

Warszawa–Wilno 2016, IPN

ISBN 9788380980686

Str. 1056 + 32 s. wkł. ilustr.

Oprawa tekturowa, 25 cm 

Ilustracje 

Stan bdb.

 

            Spis treści: 

 

DOKUMENTY
1  24 lipca 1944, b.m.w. Uchwała CK KP(b) Litwy dotycząca tworzenia batalionów istriebitieli NKWD na terytorium Litwy Sowieckiej . . . . . . . . . . . . . . . 3
2  lipiec 1944, b.m.w. Notatka 4. Oddziału GO NKGB LSRS dotycząca miejsc
lądowania samolotów sowieckich na terytorium Litwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3  16 sierpnia 1944, b.m.w. Sprawozdanie UO NKWD LSRS w Wilnie za
sierpień 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4  koniec sierpnia 1944, Wilno. Plan działań operacyjnych OBB wileńskiego
UO NKWD na sierpień 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5  koniec sierpnia 1944, b.m.w. Plan działań operacyjnych OBB Wileńskiego
UO NKWD na wrzesień 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6  2 września 1944, b.m.w. Raport dowództwa bezpieczeństwa państwowego do zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS dotyczący
działań podziemia polskiego i kontrofensywy NKWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7  23 września 1944, Wilno. Meldunek specjalny ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego LSRS dotyczący przebiegu likwidacji grup
zbrojnych we wschodnich powiatach LSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8  23 września 1944, b.m.w. Pismo naczelnika OBB NKWD LSRS oraz naczelnika 1. Oddziału OBB NKWD LSRS do naczelnika wileńskiego UO
NKWD LSRS dotyczące przekazania osób zatrzymanych i aresztowanych . . . . 63
9  po 25 września 1944, Wilno. Meldunek specjalny ludowego komisarza
bezpieczeństwa państwowego LSRS Aleksandrasa Guzevičiusa dotyczący
ugrupowań podziemnych w powiecie wiłkomierskim we wrześniu 1944 r. . . . . . 67
10  27 września 1944, b.m.w. Sprawozdanie naczelnika UO NKWD dla ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa za wrzesień 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
11  29 września 1944, b.m.w. Protokół przesłuchania Pranasa Uginčiusa . . . . . . . . . 77
12  17 października 1944, b.m.w. Plan naczelnika OBB NKWD Litewskiej
SRS przesłany do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa
Bartašiūnasa dotyczący likwidacji oddziałów partyzanckich . . . . . . . . . . . . . . 105
13  21 października 1944, b.m.w. Informacje agenturalne dotyczące działalności organizacji podziemia antysowieckiego na terenie gminy Bujwidze . . . 121
14  25 października 1944, b.m.w. Meldunek pełnomocnika operacyjnego
OBB NKWD LSRS dla naczelnika grupy operacyjnej w gminie Niemenczyn dotyczący sytuacji w rejonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
X
14  1944 m. spalio 25 d. (b. s. v.) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus
operatyvinio įgaliotinio specialusis pranešimas LSSR NKVD Vilniaus apskrities Nemenčinės valsčiaus operatyvinės grupės viršininkui apie 1944 m.
spalio 24 d. Magūnų kaimo apylinkėse įvykdytą lenkų partizanų naikinimo
operaciją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
15  1944 m. spalio 31 d. (Vilnius) LSSR NKVD Vilniaus apskrities skyriaus
viršininko I. Trošino ataskaita LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui
J. Bartašiūnui už NKVD Vilniaus apskrities skyriaus Kovos su banditizmu
poskyrio 1944 m. spalio mėnesio operatyvinę tarnybinę veiklą. . . . . . . . . . . . 134
16  1944 m. lapkričio 3 d. (b. s. v.) V. Mackevičiaus apklausos protokolas. . . . . . 154
17  1944 m. lapkričio 14 d. (Vilnius) LSSR NKVD Vilniaus apskrities skyriaus viršininko I. Trošino pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie Šalčininkų valsčiaus Rūdninkų girioje veikiančius
lenkų partizanų būrius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
18  1944 m. lapkričio mėn. (b. s. v.) NKVD Vilniaus apskrities skyriaus statistiniai duomenys apie rezultatus naikinant partizanų formuotes ir antisovietinį pogrindį Vilniaus apskrityje nuo 1944 m. lapkričio 16 iki 20 d.. . . . . . . 168
19  1944 m. lapkričio 22 d. (b. s. v.) LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro A. Guzevičiaus ir NKGB „A” skyriaus viršininko S. Charčenkos
išaiškinimas LSSR NKGB padalinių viršininkams dėl asmenų, pabėgusių
iš suėmimo ir besislapstančių nuo agentūrinio tyrimo, paieškos paskelbimo
tvarkos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
20  1944 m. lapkričio mėn. (b. s. v.) LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro A. Guzevičiaus direktyva NKGB miestų ir apskričių skyrių (poskyrių)
viršininkams dėl RSFSR baudžiamojo proceso kodekso normų pažeidimų
baudžiamosiose bylose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
21  1944 m. lapkričio 26 d. (b. s. v.) LSSR NKGB Vilniaus apskrities skyriaus
viršininko A. Frolovo specialusis pranešimas apie lenkų partizano A. Ozorovskio baudžiamosios bylos tyrimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
22  1944 m. lapkričio mėn. (b. s. v.) LSSR NKGB 4-ojo skyriaus vyresniojo
operatyvinio įgaliotinio M. Rozentalio pažyma apie Berui perduotus valstybės saugumo liaudies komisaro nurodymus dėl SSRS planų Lenkijos atžvilgiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
23  1944 m. gruodžio 3 d. (b. s. v.) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus viršininko A. Gusevo pažyma apie LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus darbą nuo 1944 m. liepos 15 iki lapkričio 20 d.. . . . . . . . . . . . . . 206
24  (36) 1944 m. gruodžio mėn. (b. s. v.) LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro A. Guzevičiaus specialusis pranešimas apie 1944 m. lapkričio 27 d.
Vilniuje nužudytą lenką T. Buinickį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
25  (Ne anksčiau kaip 1944 m. gruodžio 10 d.; b. s. v.) SSRS NKVD-NKGB
Vilniaus apskrities operatyvinės grupės viršininko I. Rudykos raportas
SSRS NKVD liaudies komisaro pavaduotojui S. Kruglovui apie partizanų
ir antisovietinio pogrindžio naikinimo operacijas, įvykdytas Vilniaus apskrityje nuo 1944 m. gruodžio 6 iki 10 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
XI
15  31 października 1944, Wilno. Sprawozdanie naczelnika wileńskiego UO
NKWD LSRS dla ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa
Bartašiūnasa dotyczące działań OBB Wileńskiego UO NKWD LSRS za
październik 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
16  3 listopada 1944, b.m.w. Protokół przesłuchania Wiktora Mackiewicza . . . . . 155
17  14 listopada 1944, Wilno. Raport naczelnika wileńskiego UO NKWD Iwana Troszyna do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS dotyczący
sytuacji w gminie Soleczniki w listopadzie 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
18  listopad 1944, b.m.w. Statystyki UO NKWD dotyczące likwidacji podziemnych organizacji na terenie powiatu wileńskiego w listopadzie 1944 r. . . 169
19  22 listopada 1944, b.m.w. Pismo ludowego komisarza bezpieczeństwa
państwowego LSRS Aleksandrasa Guzevičiusa i naczelnika oddziału „A”
NKGB LSRS Stiepana Charczenki do jednostek NKGB LSRS dotyczące
naruszenia zasad poszukiwania osób zbiegłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
20  listopad 1944, b.m.w. Pismo ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego LSRS Aleksandrasa Guzevičiusa do wszystkich jednostek
NKGB LSRS dotyczące naruszeń w dziedzinie prowadzenia spraw śledczych 183
21  26 listopada 1944, b.m.w. Meldunek naczelnika wileńskiego UO NKGB
Aleksandra Frołowa dotyczący żołnierza AK Adama Ozorowskiego . . . . . . . . 193
22  listopad 1944, b.m.w. Notatka starszego pełnomocnika operacyjnego
4. Oddziału NKGB LSRS Mosze Rozentalisa przekazana „Berowi” dotycząca stosunków Związku Sowieckiego z Polską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
23  3 grudnia 1944, b.m.w. Informacja naczelnika OBB NKWD Litewskiej
SRS podpułkownika bezpieczeństwa państwowego Gusiewa dotycząca
pracy OBB NKWD Litewskiej SRS w okresie od 15 lipca 1944 r. do 20 listopada 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
24  grudzień 1944, b.m.w. Meldunek specjalny ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego LSRS Aleksandrasa Guzevičiusa dotyczący zabójstwa i pogrzebu Teodora Bujnickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
25  grudzień 1944, b.m.w. Raport naczelnika GO NKWD-NKGB ZSRS powiatu wileńskiego Iwana Rudyki dla zastępcy ludowego komisarza NKWD
ZSRS Siergieja Krugłowa dotyczący likwidacji ugrupowań zbrojnych
i podziemia w powiecie wileńskim za okres od 6 do 10 grudnia 1944 r. . . . . . . 223
26  14 grudnia 1944, Wilno. Meldunek zastępcy dowódców wojsk NKWD dla
zastępcy komisarza ludowego spraw wewnętrznych ZSRS Siergieja Krugłowa dotyczący rezultatów działań operacyjnych w rejonie Uciany, Birż
i Wiłkomierza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
27  28 grudnia 1944, Poniewież. Komunikat litewskiego NKWD dotyczący
likwidacji sztabu organizacji Niepodległa Litwa na terytorium powiatów
poniewieskiego i rakiszeckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
XII
26  1944 m. gruodžio 14 d. (Vilnius) NKVD vidaus kariuomenės 4-osios divizijos vado pavaduotojo A. Solomatino ir laikinai einančio divizijos štabo viršininko pareigas Morozovo kovinis pranešimas SSRS vidaus reikalų
liaudies komisaro pavaduotojui S. Kruglovui apie įvykdytų karinių operacijų rezultatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
27  1944 m. gruodžio 28 d. (Panevėžys) LSSR NKVD-NKGB specialusis
pranešimas apie pogrindžio organizacijos „Nepriklausoma Lietuva” štabo
naikinimo operaciją LSSR Panevėžio ir Rokiškio apskrityse. . . . . . . . . . . . . . 244
28  1944 m. gruodžio 29 d. (b. s. v.) SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro
pavaduotojo S. Kruglovo raštas LSSR NKVD-NKGB operatyvinių sektorių, apskričių skyrių ir operatyvinių grupių viršininkams dėl baudžiamųjų
bylų antisovietinio pasipriešinimo dalyviams nagrinėjimo paspartinimo ir
tardymo terminų pratęsimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
29  1944 m. gruodžio mėn. (Vilnius) SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro
pavaduotojo S. Kruglovo pranešimas SSRS vidaus reikalų liaudies komisarui L. Berijai apie lietuvių antisovietinį pogrindį ir ginkluoto pasipriešinimo naikinimo Lietuvos teritorijoje priemones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
30  1944 m. gruodžio mėn. (Trakai) LSSR NKVD-NKGB Trakų apskrities
skyriaus vadovybės pažyma apie 1944 m. gruodžio 19–24 d. Trakų apskrityje įvykdytas operacijas ir partizanų išpuolius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
31  1945 m. sausio 4 d. (b. s. v.) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro J. Bartašiūno ir LSSR valstybės saugumo liaudies komisaro A. Guzevičiaus pažyma apie LSSR NKVD ir NKGB suimtų asmenų skaičių nuo 1944 m. liepos iki 1945 m. sausio 1 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
32  (Ne anksčiau kaip 1945 m. sausio 7 d.; b. s. v.) čekistų karinės miškų
masyvų šukavimo operacijos siekiant sunaikinti Lietuvos SSR Kėdainių ir
Raseinių apskrityse veikiančius partizanų būrius ir pavienius partizanus
planas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
33  (Ne anksčiau kaip 1945 m. sausio 12 d.; b. s. v.) NKVD-NKGB Vilniaus
apskrities operatyvinės grupės viršininko I. Rudykos pranešimas NKVDNKGB įgaliotiniui Lietuvos SSR I. Tkačenkai, LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui ir LSSR valstybės saugumo liaudies komisarui A. Guzevičiui apie 1944 m. gruodžio 31 d. Vilniaus miesto šiauriniame
pakraštyje įvykdytos operacijos rezultatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
34  1945 metų sausio 17 d. (Alytus) LSSR NKVD Alytaus apskrities skyriaus
viršininko P. Černyšovo pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie padėtį Alytaus apskrityje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
35  1945 m. sausio 19 d. (Maskva) SSRS NKVD Kovos su banditizmu vyriausiosios valdybos viršininko A. Leontjevo raštas Lietuvos SSR vidaus
reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui dėl Armijos krajovos Vilniaus
apygardos intendanto ,,Stanislavo” apklausos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
36  1945 m. sausio 21 d. (Vilnius) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojo P. Kapralovo specialusis pranešimas VKP(b) CK Lietuvos biuro
XIII
28  29 grudnia 1944, b.m.w. Pismo zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Siergieja Krugłowa do naczelników jednostek operacyjnych NKWD-NKGB LSRS dotyczące nadzoru nad śledztwami przeciwko
aresztowanym członkom podziemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
29  grudzień 1944, Wilno. Raport zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Siergieja Krugłowa do ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Ławrientija Berii dotyczący likwidacji podziemia litewskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
30  grudzień 1944, Troki. Notatka dowódców jednostek terenowych NKWD-
-NKGB dotycząca operacji NKWD oraz działań ugrupowań podziemnych
w grudniu 1944 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
31  4 stycznia 1945, b.m.w. Notatka ludowego komisarza spraw wewnętrznych
LSRS Juozasa Bartašiūnasa i ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego LSRS Aleksandrasa Guzevičiusa dotycząca aresztowanych od
lipca 1944 r. do stycznia 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
32  przed 7 stycznia 1945, [b.m.w.] Plan dotyczący likwidacji oddziałów partyzanckich na terytorium powiatów kiejdańskiego i rosieńskiego . . . . . . . . . . . 297
33  przed 12 stycznia 1945, b.m.w. Raport naczelnika GO NKWD-NKGB powiatu wileńskiego Iwana Rudyki dotyczący operacji przeciwko AK w Wilnie 307
34  17 stycznia 1945, Olita. Raport naczelnika UO NKWD w Olicie Piotra
Czernyszewa do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa
Bartašiūnasa dotyczący działań operacyjnych NKWD i NKGB przeciwko
zbrojnemu podziemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
35  19 stycznia 1945, Moskwa. Pismo naczelnika GUBB NKWD ZSRS Aleksandra Leontiewa do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotyczące przesłuchania Stanisława Kiałki . . . . . . . . . . . . 331
36  21 stycznia 1945, Wilno. Meldunek specjalny zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Piotra Kaprałowa dla przewodniczącego
Biura CK WKP(b) Litwy Michaiła Susłowa i sekretarza CK KP(b) Litwy
Antanasa Sniečkusa dotyczący likwidacji organizacji „Podziemna Polska”
w gminie Rymszany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
37  1 lutego 1944, b.m.w. Notatka zastępcy naczelnika OBB NKWD Litewskiej SRS o liczbie grup partyzanckich na terytorium LSRS . . . . . . . . . . . . . . 341
38  luty 1945, Troki. Raport dla ludowego komisarza spraw wewnętrznych
LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotyczący pracy śledczej prowadzonej w styczniu 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
39  17 lutego 1945, Troki. Raport dla ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa i pełnomocnika NKWD-NKGB na Litwie
Dmitrija Rodionowa dotyczący sytuacji politycznej w powiecie trockim . . . . 351
XIV
pirmininkui M. Suslovui ir Lietuvos KP(b) CK sekretoriui A. Sniečkui apie
lenkų organizacijos „Podziemna Polska” naikinimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
37  1945 m. vasario 1 d. (b. s. v.) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus
viršininko pavaduotojo Smirnovo pažyma apie Lietuvoje veikiančių partizanų būrių skaičių 1945 m. vasario 1 d. duomenimis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
38  1945 m. vasario mėn. (Trakai) LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus
viršininko J. Rožavskio ir LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus tardymo
grupės viršininko Vlasovo pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie tardymo darbą 1945 metų sausio mėn.. . . . . . . . . . . . 344
39  1945 m. vasario 17 d. (Trakai) LSSR NKVD-NKGB Trakų apskrities
operatyvinės grupės viršininko Ryžkovo ir LSSR NKVD Trakų apskrities
skyriaus viršininko J. Rožavskio pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies
komisarui J. Bartašiūnui ir NKVD-NKGB įgaliotiniui Lietuvoje D. Rodionovui apie politinę ir operatyvinę padėtį Trakų apskrityje. . . . . . . . . . . . . . . . 350
40  1945 m. vasario 18 d. (Trakai) LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus
viršininko J. Rožavskio pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie partizanų formuotes Trakų apskrityje. . . . . . . . . . . . . . 362
41  1945 m. vasario mėn. (Alytus) Specialusis pranešimas SSRS NKVDNKGB įgaliotiniui Lietuvoje D. Rodionovui, LSSR vidaus reikalų liaudies
komisarui J. Bartašiūnui ir LSSR valstybės saugumo liaudies komisarui
A. Guzevičiui apie partizanų įvykdytą Alytaus apskrities Miroslavo valsčiaus centro užpuolimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
42  1945 m. vasario 27 d. (Alytus) NKVD Alytaus apskrities skyriaus viršininko P. Černyšovo specialusis pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies
komisarui J. Bartašiūnui apie įvykdytą karinę partizanų naikinimo operaciją. . 378
43  1945 m. vasario 28 d. (Trakai) Pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies
komisarui J. Bartašiūnui apie NKVD Trakų apskrities skyriaus 1945 m.
vasario mėnesio agentūrinio operatyvinio darbo rezultatus. . . . . . . . . . . . . . . . 382
44  (Ne anksčiau kaip 1945 m. kovo 5 d.; b. s. v.) LSSR valstybės saugumo
liaudies komisaro A. Guzevičiaus ir valstybės saugumo komisaro D. Rodionovo pranešimas SSRS valstybės saugumo liaudies komisarui V. Merkulovui apie kovos su lietuvių antisovietiniu pogrindžiu priemones. . . . . . . . . . 400
45  1945 m. kovo 18 d. (Vilnius) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro J. Bartašiūno pranešimas SSRS NKVD vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojui S. Kruglovui apie Armijos krajovos „Korsažo” partizanų būrio
legalizavimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
46  1945 m. kovo 30 d. (Vilnius) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojo P. Kapralovo raštas SSRS vidaus reikalų liaudies komisarui L. Berijai dėl Armijos krajovos narių veiklos tyrimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
47  1945 m. kovo 31 d. (Vilnius) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus
viršininko A. Gusevo raštas SSRS NKVD Kovos su banditizmu vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui dėl Armijos krajovos narių legalizavimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
XV
40  przed 18 lutego 1945, Troki. Uzupełnienie raportu naczelnika trockiego
UO NKWD LSRS Jakowa Rożawskiego dla ludowego komisarza spraw
wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotyczący stanu rozpracowania
organizacji podziemnych na terytorium powiatu trockiego . . . . . . . . . . . . . . . . 363
41  między 12 a 21 lutego 1945, Olita. Komunikat specjalny dla pełnomocnika NKWD-NKGB ZSRS na Litwie Dmitrija Rodionowa, ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa i ludowego komisarza
bezpieczeństwa państwowego LSRS Aleksandrasa Guzevičiusa dotyczący
napadu na Mirosław . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
42  27 lutego 1945. Olita. Notatka naczelnika UO NKWD w Olicie do komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotycząca operacji
przeciwko partyzantom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
43  28 lutego 1945, Troki. Raport dla ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotyczący pracy agenturalno-operacyjnej
powiatowego oddziału NKWD w lutym 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
44  marzec 1945, b.m.w. Raport komisarza bezpieczeństwa państwowego
Dimitrija Rodionowa i ludowego komisarza bezpieczeństwa państwowego
LSRS Aleksandrasa Guzevičiusa dla ludowego komisarza bezpieczeństwa
państwowego ZSRS Wsiewołoda Mierkułowa dotyczący działań podjętych
w walce z litewskim podziemiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
45  marzec 1945, Wilno. Pismo ludowego komisarza spraw wewnętrznych
LSRS Juozasa Bartašiūnasa do zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Siergieja Krugłowa dotyczące ujawnienia członków
ugrupowania ppor. Jana Lisowskiego „Korsarza” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
46  30 marca 1945, Wilno. Depesza zastępcy ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Piotra Kaprałowa do ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Ławrientija Berii dotycząca rezultatów rozpracowania
żołnierzy Armii Krajowej o kryptonimie „Wileńskie centrum” . . . . . . . . . . . . 411
47  31 marca 1945, Wilno. Depesza naczelnika OBB NKWD LSRS pułkownika bezpieczeństwa państwowego Michaiła Gusiewa do naczelnika Zarządu
Głównego BB NKWD ZSRS Aleksandra Leontiewa dotycząca rezultatów
działań przeciwko Armii Krajowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
48  b.d.w., b.m.w. Wykaz aresztowanych przywódców antysowieckiego polskiego podziemia oraz formacji zbrojnych w powiecie trockim LSRS . . . . . . . . 425
49  6 kwietnia 1945, b.m.w. Raport z przebiegu likwidacji oddziałów partyzanckich w lasach wokół miejscowości Ożogi i Staroliszki . . . . . . . . . . . . . . . 433
50  20 kwietnia lipca 1945, Kiejdany. Raport naczelnika UO NKWD w Kiejdanach do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiunasa dotyczący wyników pracy OBB w Kiejdanach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
XVI
48  (Ne anksčiau kaip 1945 m. kovo mėn.; b. s. v.) LSSR Trakų apskrityje suimtų antisovietinio lenkų pogrindžio ir partizanų formuočių vadovų
sąrašas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
49  1945 m. balandžio 6 d. (b. s. v.) čekistų karinės partizanų naikinimo operacijos, įvykdytos Panevėžio apskrities Pušaloto valsčiaus Ažagų ir Staroliškio miškuose, aprašymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
50  1945 metų balandžio 20 d. (Kėdainiai) LSSR NKVD Kėdainių apskrities
skyriaus viršininko pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui
J. Bartašiūnui apie NKVD Kėdainių apskrities skyriaus Kovos su banditizmu poskyrio agentūrinio operatyvinio darbo rezultatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
51  1945 m. balandžio 27 d. (Maskva) SSRS NKVD Kovos su banditizmu
vyriausiosios valdybos viršininko A. Leontjevo raštas LSSR vidaus reikalų
liaudies komisarui J. Bartašiūnui dėl lenkų antisovietinio pogrindžio organizacijų ir partizanų formuočių įtraukimo į SSRS NKVD GUBB įskaitą ir
informacijos apie jų veiklą teikimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
52  1945 m. balandžio 28 d. (Vilnius) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro
J. Bartašiūno raštas SSRS NKVD Kovos su banditizmu vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui dėl Armijos krajovos narių legalizavimo
nuo 1945 m. kovo 15 iki balandžio 29 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
53  1945 m. balandžio mėn. (b. s. v.) LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus
viršininko J. Rožavskio pažyma apie F. Aleksiuno vadovaujamą lenkų partizanų būrį. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
54  1945 m. balandžio mėn. (Trakai) LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus
viršininko J. Rožavskio pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie kovos su lietuvių ir lenkų ginkluotu antisovietiniu
pasipriešinimu Trakų apskrityje 1945 m. I ketvirčio rezultatus. . . . . . . . . . . . 486
55  1945 m. balandžio mėn. (Trakai) LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus
viršininko J. Rožavskio pažyma apie kontrrevoliucinę lenkų organizaciją
Armiją krajovą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
56  1945 metų gegužės 13 d. (Vilnius) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro J. Bartašiūno ir LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus viršininko
A. Gusevo pranešimas apie lenkų partizanų būrių išpuolius, jų naikinimo
operacijas ir legalizavimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
57  1945 m. gegužės 16 d. (Vilnius) E. Vilčinskio apklausos protokolas. . . . . . . 562
58  1945 metų gegužės 17 d. (b. s. v.) išrašas iš J. Kulčickio (A. Kšyžanovskio)
1944 m. gegužės 17 d., 1944 m. liepos 18 d., 1945 m. kovo 24 d. apklausų
protokolų. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
59  1945 m. gegužės 17 d. (Vilnius) LSSR NKGB liaudies komisaro pavaduotojo I. Veselovo raštas LSSR NKGB 2-ojo skyriaus viršininkui Z. Izotovui
ir NKGB Vilniaus miesto 2-ojo skyriaus viršininkui I. Rudykai dėl lenkų
tautybės agentų, išvažiuojančių į Lenkiją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
60  1945 metų gegužės 23 d. (b. s. v.) LSSR NKVD Vilniaus apskrities skyriaus viršininko pavaduotojo V. Davydovo specialusis pranešimas LSSR
XVII
51  27 kwietnia 1945, Moskwa. Pismo naczelnika zarządu głównego BB
NKWD ZSRS Aleksandra Leontiewa do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotyczące braku informacji od
naczelnika OBB Michaiła Gusiewa w związku z likwidacją polskiego podziemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
52  28 kwietnia 1945, Wilno. Depesza ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa do naczelnika GUBB NKWD ZSRS
Aleksandra Leontiewa w sprawie aktualnego stanu ujawniania polskiego
podziemia w okręgu wileńskim w marcu 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
53  kwiecień 1945, Troki. Notatka naczelnika trockiego UO NKWD LSRS Jakowa Rożawskiego dotycząca grupy zbrojnej dowodzonej przez Franciszka
Alesiuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
54  kwiecień 1945, Troki. Raport naczelnika trockiego UO NKWD LSRS Jakowa Rożawskiego do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotyczący walki z podziemiem na terytorium powiatu
trockiego w I kwartale 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
55  kwiecień 1945, Troki. Notatka naczelnika trockiego UO NKWD LSRS
Jakowa Rożawskiego dotycząca działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
56  13 maja 1945, Wilno. Raport ludowego komisarza spraw wewnętrznych
LSRS Juozasa Bartašiūnasa i naczelnika OBB NKWD LSRS Michaiła Gusiewa dotyczący legalizacji członków polskiego podziemia na Litwie . . . . . . . . 549
57  10 maja 1945, Wilno. Protokół przesłuchania Edwarda Wilczyńskiego . . . . . . 563
58  17 maja 1945, b.m.w. Notatka na podstawie zeznań Jana Kulczyckiego
przygotowany przez pełnomocnika operacyjnego 1. Wydziału OBB NKWD
LSRS Nikołaja Wasilkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
59  17 maja 1945, Wilno. Pismo zastępcy ludowego komisarza NKGB LSRS
Iwana Wiesiełowa do naczelnika 2. Oddziału NKGB Zachara Izotowa i naczelnika 2. Oddziału NKGB w Wilnie Iwana Rudyki dotyczące agentury
wśród osób wyjeżdżających do Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
60  23 maja 1945, b.m.w. Meldunek specjalny naczelnika wileńskiego UO
NKWD Wasilija Dawydowa dla ludowego komisarza spraw wewnętrznych
LSRS Juozasa Bartašiūnasa dotyczący potyczki grupy operacyjnej NKWD
z oddziałem „Edka” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
61  przed 28 maja 1945, Moskwa. Pismo naczelnika GUBB NKWD ZSRS
Aleksandra Leontiewa do komisarza bezpieczeństwa państwowego Iwana
Tkaczenki dotyczące opóźnień w przesyłaniu informacji o walce z polskim
podziemiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
62  28 maja 1945, b.m.w. Pismo naczelnika GUBB NKWD ZSRS Aleksandra Leontiewa do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS Juozasa
XVIII
vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie įvykusias kautynes su
Armijos krajovos „Edeko” partizanų būriu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
61  (Ne vėliau kaip 1945 m. gegužės 28 d., Maskva) SSRS NKVD Kovos
su banditizmu vyriausiosios valdybos viršininko A. Leontjevo raštas LSSR
NKVD valstybės saugumo komisarui I. Tkačenkai dėl informacijos apie
kovą su lenkų partizanų formuotėmis siuntimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
62  1945 m. gegužės 28 d. (b. s. v.) SSRS NKVD Kovos su banditizmu vyriausiosios valdybos viršininko A. Leontjevo raštas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui dėl lenkų antisovietinių organizacijų, partizanų formuočių naikinimo bei vykdomo legalizavimo trūkumų ir jų pašalinimo. . 614
63  1945 m. gegužės 30 d. (b. s. v.) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus poskyrio viršininko pavaduotojo pažyma apie ,,Mazepos” vadovaujamą lenkų partizanų grupuotę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
64  1945 m. gegužės 30 d. (b. s. v.) Raštas LSSR NKVD Kovos su banditizmu
skyriaus viršininkui A. Gusevui dėl Armijos krajovos Vilniaus centro išaiškinimo ir sunaikinimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
65  1945 m. gegužės mėn. pabaiga (b. s. v.) Lietuvos KP(b) Kėdainių apskrities komiteto sekretoriaus raštas Lietuvos KP(b) CK dėl partizanų veiksmų
Kėdainių apskrityje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
66  (Ne anksčiau kaip 1945 m. birželio 1 d., Trakai) LSSR NKVD Trakų
apskrities skyriaus viršininko J. Rožavskio pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui J. Bartašiūnui apie NKVD Trakų apskrities skyriaus
1945 m. gegužės mėnesio agentūrinio operatyvinio darbo rezultatus. . . . . . . 640
67  1945 m. birželio 5 d. (b. s. v.) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus
1-ojo poskyrio išrašas iš specialiųjų pranešimų apie lenkų partizanų būrių
naikinimo operacijas 1944 m. spalio–1945 m. sausio mėn.. . . . . . . . . . . . . . . . . 674
68  1945 m. birželio 9 d. (Vilnius) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus viršininko A. Gusevo pranešimas SSRS NKVD Kovos su banditizmu
vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui apie Vilniuje veikusios
lenkų jaunimo pogrindžio organizacijos sunaikinimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678
69  1945 m. birželio 11 d. (Vilnius) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus viršininko A. Gusevo pranešimas SSRS NKVD Kovos su banditizmu
vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui apie užverbuotų Armijos
krajovos narių ir ryšininkų panaudojimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682
70  1945 m. birželio 14 d. (Trakai) LSSR NKVD Trakų apskrities skyriaus
viršininko J. Rožavskio pranešimas LSSR vidaus reikalų liaudies komisarui
J. Bartašiūnui ir LSSR NKVD-NKGB Operatyvinio sektoriaus viršininkui I. Rudykai apie kovos su partizanais Trakų apskrityje 1945 m. birželio
9–14 d. rezultatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
71  1945 m. birželio 15 d. (Vilnius) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus viršininko A. Gusevo specialusis pranešimas SSRS NKVD Kovos su
banditizmu vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui apie lenkų
„Edeko” partizanų būrio sunaikinimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
XIX
Bartašiūnasa dotyczące wdrożenia przez NKWD nowych zaleceń w procesie likwidacji polskiego podziemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
63  30 maja 1945, b.m.w. Notatka zastępcy naczelnika wydziału OBB NKWD
LSRS dotycząca oddziału „Mazepy” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
64  30 maja 1945, b.m.w. Pismo do naczelnika OBB NKWD LSRS Michaiła
Gusiewa dotyczące działań mających na celu rozpracowanie i likwidację
„Wileńskiego Centrum Armii Krajowej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
65  koniec maja 1945, b.m.w. Raport sekretarza kiejdańskiego UKOMA KP(b)
L do Centralnego Komitetu KP(b)L dotyczący sytuacji w gminach powiatu
kiejdańskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
66  po 1 czerwca 1945, Troki. Raport naczelnika trockiego UO NKWD LSRS
Jakowa Rożawskiego do ludowego komisarza spraw wewnętrznych LSRS
Juozasa Bartašiūnasa dotyczący rezultatów pracy agenturalno-operacyjnej
UO NKWD w Trokach w maju 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
67  5 czerwca 1945, b.m.w. Wyciąg z meldunków specjalnych dotyczący polskich oddziałów partyzanckich sporządzony przez pełnomocnika operacyjnego 1. Wydziału OBB NKWD LSRS Nikołaja Wasilkowa . . . . . . . . . . . . . . . 675
68  9 czerwca 1945, Wilno. Pismo naczelnika OBB NKWD LSRS Michaiła
Gusiewa do naczelnika GUBB NKWD ZSRS Aleksandra Leontiewa dotyczące aresztowania i skazania grupy polskiej młodzieży za działalność
w organizacji antysowieckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
69  11 czerwca 1945, Wilno. Pismo naczelnika OBB NKWD LSRS Michaiła
Gusiewa do naczelnika GUBB NKWD ZSRS do Aleksandra Leontiewa
dotyczące wykorzystania niektórych żołnierzy AK w akcji amnestyjnej . . . . . 683
70  14 czerwca 1945, Troki. Raport naczelnika trockiego UO NKWD LSRS
Jakowa Rożawskiego dotyczący rezultatów walki z bandytyzmem w powiecie trockim w czerwcu 1945 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
71  15 czerwca 1945, Wilno. Meldunek specjalny naczelnika OBB NKWD
LSRS Michaiła Gusiewa do naczelnika GUBB NKWD ZSRS Aleksandra
Leontiewa dotyczący likwidacji oddziału „Edka” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
72  16 czerwca 1945, Wilno. Meldunek specjalny ludowego komisarza spraw
wewnętrznych LSRS Juozasa Bartašiūnasa i naczelnika OBB NKWD
LSRS Michaiła Gusiewa do naczelnika GUBB NKWD ZSRS Aleksandra
Leontiewa dotyczący rezultatów operacji „Rogożewcy” przeprowadzonej
w powiecie wileńskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701
73  czerwiec 1945, Wilno. Pismo naczelnika OBB NKWD LSRS Michaiła
Gusiewa do naczelnika GUBB NKWD ZSRS Aleksandra Leontiewa dotyczące struktury Armii Krajowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
XX
72  1945 m. birželio 16 d. (Vilnius) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro
J. Bartašiūno ir LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus viršininko A. Gusevo specialusis pranešimas SSRS NKVD Kovos su banditizmu
vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui apie Vilniaus apskrityje
veikiančio lenkų partizanų būrio, tiriamo pagal agentūrinio tyrimo bylą
„Rogožiečiai”, paėmimo operacijos rezultatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
73  1945 metų birželio mėn. (Vilnius) LSSR NKVD Kovos su banditizmu
skyriaus viršininko A. Gusevo pranešimas SSRS NKVD Kovos su banditizmu vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui apie Armijos krajovos struktūrą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
74  1945 m. birželio mėn. (Vilnius) LSSR NKVD Kovos su banditizmu skyriaus viršininko B. Burylino pranešimas SSRS NKVD Kovos su banditizmu vyriausiosios valdybos viršininkui A. Leontjevui apie rašytojo T. Buinickio nužudymo bylos tyrimą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
75  1945 m. birželio mėn. (b. s. v.) LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro
J. Bartašiūno pranešimas SSRS NKVD Kovos su banditizmu vyriausiosios
valdybos viršininkui A. Leontjevui apie lenkų, vengiančių tarnybos Raudonojoje armijoje, legalizavimą, suėmimus iki 1945 m. birželio 1 d. ir lenkų
emigravimą į Lenkiją. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
76  1945 m. rugpjūčio 7 d. (Trakai) J. Bronikovskio-Jano, Dziko apklausos
protokolas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
77  1945 m. rugpjūčio 14 d. (b. s. v.) LTSR NKGB 2-ojo skyriaus viršininko
I. Počkajaus pažyma apie NKVD-NKGB organų darbo rezultatus naikinant
antisovietinį pogrindį ir partizanų būrius Lietuvoje nuo 1945 m. rugpjūčio
1 iki 10 d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
78  1945 m. rugsėjo 12 d. (Vilnius) SSSR NKVD-NKGB įgaliotinio Lietuvoje
I. Tkačenkos raštas NKVD-NKGB operatyvinių sektorių ir apskričių skyrių viršininkams dėl ginklų paėmimo iš legalizuotų partizanų ir gyventojų. . 764
79  (b. s. d.; b. s. v.) Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje Trakų apskrityje veikusių
partizanų būrių ir į įskaitą įrašytų antisovietinių organizacijų sąrašas. . . . . . . 768
PRIEDAI
1  1944 m. liepos 24 d. (b. s. v.) Lenkų politinių partijų Vilniuje Konvento
pozicija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776
2  1944 m. rugpjūčio 6 d. (Vilnius) Vilniaus apygardos Vyriausybės įgaliotinio laiškas Didžiosios Britanijos ambasadoriui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
3  1944 m. spalio 31 d. (Vilnius) Vilniaus ir Naugarduko žemių gyventojų
atviras laiškas Jos Didenybės Karalienės Jungtinės Didžiosios Britanijos Karalystės vyriausybės ministrui pirmininkui Vinstonui Čerčiliui. . . . . . . . . . . . 784
4  1944 m. lapkričio 3 d. (Vilnius) Vilniaus apygardos Vyriausybės įgaliotinio
laiškas Lenkijos Respublikos Vyriausybės premjerui Londone. . . . . . . . . . . . . 792
5  1944 m. lapkričio 4 d. (b. s. v.) Lietuvos laisvės armijos vado atsišaukimas
į lietuvių tautą, paskelbtas LLA biuletenyje „Karinės ir politinės žinios”. . . . . 798
XXI
74  czerwiec 1945, Wilno. Pismo naczelnika OBB NKWD LSRS Borisa Burylina do naczelnika GUBB Aleksandra Leontiewa dotyczące zabójstwa
Teodora Bujnickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
75  czerwiec 1945, b.m.w. Pismo ludowego komisarza spraw wewnętrznych
LSRS Juozasa Bartašiūnasa do naczelnika GUBB Aleksandra Leontiewa
dotyczące liczby ujawniających się Polaków i rejestrujących się na wyjazd
do Polski oraz aresztowanych i kierowanych do łagrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
76  7 sierpnia 1945, Troki. Protokół przesłuchania Jerzego Bronikowskiego . . . . . 723
77  Teresė Frankienė, Informacja naczelnika 2. Oddziału NKGB LSRS Ilji
Poczkaja dotycząca rezultatów pracy organów NKWD-NKGB w likwidacji antysowieckiego podziemia na Litwie w sierpniu 1945 r. Fragmenty
dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
78  12 września 1945, Wilno. Depesza pełnomocnika NKWD-NKGB ZSRS na
Litwie Iwana Tkaczenki do naczelników sektorów operacyjnych NKWD-
-NKGB i naczelników UO NKWD-NKGB dotycząca zasad przejmowania
broni od legalizujących się członków podziemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
79  b.d.w., b.m.w. Wykaz ugrupowań zbrojnych i antysowieckich organizacji, których aktywność zarejestrowano w końcu kwartału rozliczeniowego
w powiecie trockim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
ANEKS
1  24 lipca 1944. Stanowisko Konwentu Polskich Stronnnictw Politycznych
w Wilnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
2  6 sierpnia 1944, List Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie do ambasadora Wielkiej Brytanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
3  31 października 1944, List otwarty Ludności Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej do premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla . . . . . . . . . . . . . 785
4  3 listopada 1944, List Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie do Premiera
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793
5  4 listopada 1944, b.m.w., Odezwa dowódcy LLA w biuletynie „Informacje
Wojskowe i Polityczne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
6  10 grudnia 1944, b.m.w., Rozkaz nr 4 dowódcy LLA dotyczący aktualnej
sytuacji i zasad działania Jastrzębi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807
7  20 grudnia 1944, „Niepodległość”, gazeta Ziemi Wileńskiej . . . . . . . . . . . . . 819
8  Kwiecień 1945, b.m.w., Rozkaz dowódcy Jastrzębi dotyczący zadań operacyjnych okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
9  8 maja 1945, b.m.w., Odezwa dowódcy LLA do Litwinów . . . . . . . . . . . . . . . . 841
10  b.d.w., b.m.w. Program Litewskiej Armii Wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
6  1944 m. gruodžio 10 d. (b. s. v.) Lietuvos laisvės armijos vyriausiojo Vanagų vado operatyvinis įsakymas Nr. 4 dėl kovos taktikos. . . . . . . . . . . . . . . . 806
7  1944 m. gruodžio 20 d. (Vilnius) Vilniaus žemės laikraštis „Niepodległość”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
8  1945 m. balandžio 5 d. (b. s. v.) Lietuvos laisvės armijos Vanagų vyriausiojo vado operatyvinis įsakymas Nr. 5 apygardoms dėl veiksmų lemiamu
momentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
9  1945 m. gegužės mėn. (b. s. v.) Lietuvos laisvės armijos vadovybės atsišaukimas į lietuvius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840
10  (Ne vėliau kaip 1944 m.; b. s. v.) Lietuvos laisvės armijos programa. . . . . . . 845
SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
SANTRUMPOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
VIETOVARDŽIŲ RODYKLĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929
SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853
INDEKS NAZWISK I PSEUDONIMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
INDEKS GEOGRAFICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914

Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945

Zamówienie powyżej 99 zł - WYSYŁKA GRATIS / Przesyłka kurierska / Paczkomaty / Odbiór w antykwariacie w ciągu 1-2 dni roboczych [od ręki - tel. 22 646 06 44] / Metody płatności: karta, gotówka, przelew, PayPal, za pobraniem / Więcej o warunkach wysyłki: tutaj

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów