Szukaj

Real Museo Borbonico [Royal Bourbon Museum / Królewskie Muzeum Burbonów] T. I-XVI / 1824-1857

Maciej, 11.07.2018
Real Museo Borbonico [Royal Bourbon Museum / Królewskie Muzeum Burbonów] T. I-XVI / 1824-1857

Real Museo Borbonico [Royal Bourbon Museum / Królewskie Muzeum Burbonów]. T. I-XVI (15 wol.) plus Tablice (T. I-XVI, 8 wol.) 

[Wstęp: Antonio Niccolini / Opisy tablic: A. Niccolini, G. Bechi, B. Quaranta, F. M. Avellino et al.] 

Napoli 1824-1857, Stamperia Reale / Str. ca. 5000 / 999 kart tabl. z ryc., w tym rozkł. (miedzioryty, litografie)

Oprawa: półskórek (z epoki), grzbiet pięciopolowy ze zwięzami: skórzane szyldziki, tłoczona, złocona tytulatura, tłoczenia ozdobne (złocone, ślepe), marmoryzowane lico i tył, 27 cm / Barwione obcięcia kart / Tekst w jęz. włoskim

LINK: REAL MUSEO BORBONICO 1824-1857 IN OUR OFFER

         Monumentalne dzieło Antonio Niccoliniego (1772-1850), włoskiego architekta (także scenografa i grawera), autora projektu odbudowy wnętrza Teatro di San Carlo (po spaleniu w 1816 r.), stanowi niezwykłe dziedzictwo artystyczne Królewskiego Muzeum Burbonów (ob. Narodowe Muzeum Archeologiczne, Neapol), w którego zbiorach znajdują się dzieła z czasów greckich, rzymskich i renesansowych, a w szczególności rzymskie artefakty z pobliskich Pompejów, Stabii i Herkulanum. Planowano wydanie 18. tomów, ostatecznie dzieło ukazało się w 16. tomach zawierających sprawozdania z wykopalisk (Pompeje, Herkulanum), przede wszystkim zaś tablice z rycinami (większość miedziorytów oraz litografie) zabytków architektury, posągów, płaskorzeźb, malowideł, mozaiki, naczyń, ozdób, wazonów, broni, medali, monet z czasów starożytności, średniowiecza i renesansu, w tym ryciny zabytków i dzieł sztuki z Pompejów oraz Herkulanum. Każda tablica została szeroko opisana, a tekst pochodzi od cenionych archeologów i uczonych sztuk pięknych (A. Niccolini, G. Bechi, B. Quaranta, F. M. Avellino et al). Ryciny autorstwa wiodących artystów epoki (Giant, La Volpe, Mattei, Grog, Oliva et al.).

..............................................................................

The monumental work of Antonio Niccolini (1772-1850), an Italian architect (also a set designer and engraver), author of the project of the rebuilt interior of the San Carlo Theater (after being burned in 1816), It is a unique artistic heritage of the Royal Bourbon Museum (now National Archaeological Museum, Naples ), near the tanks contain works from the Greek, Roman and Renaissance times, in the case of Roman artifacts from nearby Pompeii, Stabia and Herculaneum. It was planned to release 18 volumes, eventually the work appeared in 16 volumes of user instructions from excavations (Pompeii, Herculaneum), mainly all the tables with engravings (most of the engravings and lithographs) of architectural monuments, statues, carvings, paintings, mosaics, grounds, decorations , vases, weapons, medals, coins from antiquity, the Middle Ages and the Renaissance, including engravings of monuments and works of art from Pompeii and Herculaneum. Each table has been extensively described and the text available from respected archaeologists and scholars of fine arts (A. Niccolini, G. Bechi, B. Quarant, F. M. Avellino et al.). Engravings by leading artists of the era (Giant, La Volpe, Mattei, Grog, Oliva et al.).

..............................................................................

L'opera monumentale di Antonio Niccolini (1772-1850), un architetto italiano (anche scenografo e incisore), autore del progetto degli interni ricostruiti del Teatro San Carlo (dopo essere stato bruciato nel 1816), è un patrimonio artistico unico del Museo reale borbonico (ora Museo Archeologico Nazionale, Napoli ), vicino alle vasche contengono opere di epoca greca, romana e rinascimentale, nel caso di manufatti romani provenienti dalle vicine Pompei, Stabia ed Ercolano. Era previsto il rilascio di 18 volumi, alla fine l'opera è apparsa in 16 volumi di manuali per l'utente provenienti da scavi (Pompei, Ercolano), principalmente tutti i tavoli con incisioni (la maggior parte delle incisioni e litografie) di monumenti architettonici, statue, sculture, dipinti, mosaici, motivi, decorazioni , vasi, armi, medaglie, monete dei tempi dell'antichità, del Medioevo e del Rinascimento, comprese le incisioni di monumenti e opere d'arte di Pompei ed Ercolano. Ogni tabella è stata ampiamente descritta e il testo disponibile da rispettati archeologi e studiosi di belle arti (A. Niccolini, G. Bechi, B. Quarant, F. M. Avellino et al.). Incisioni di importanti artisti dell'epoca (Giant, La Volpe, Mattei, Grog, Oliva et al.).

........................................................

Das monumentale Werk von Antonio Niccolini (1772-1850), einem italienischen Architekten (ebenfalls Bühnenbildner und Kupferstecher), Autor des Projekts des wiederaufgebauten Innenraums des San Carlo Theaters (nach seiner Verbrennung im Jahr 1816). Es ist ein einzigartiges künstlerisches Erbe des Royal Bourbon Museum (heute National Archaeological Museum, Neapel) ), in der Nähe der Panzer befinden sich Werke aus der griechischen, römischen und Renaissancezeit, im Fall von römischen Artefakten aus dem nahe gelegenen Pompeji, Stabia und Herculaneum. Es war geplant, 18 Bände zu veröffentlichen. Schließlich erschien das Werk in 16 Bänden mit Benutzerhandbüchern aus Ausgrabungen (Pompeji, Herculaneum), hauptsächlich allen Tischen mit Gravuren (die meisten Gravuren und Lithografien) von Architekturdenkmälern, Statuen, Schnitzereien, Gemälden, Mosaiken, Grundstücken und Dekorationen , Vasen, Waffen, Medaillen, Münzen aus der Antike, dem Mittelalter und der Renaissance, einschließlich Stichen von Denkmälern und Kunstwerken aus Pompeji und Herculaneum. Jede Tabelle wurde ausführlich beschrieben und der Text von angesehenen Archäologen und Kunstwissenschaftlern (A. Niccolini, G. Bechi, B. Quarant, F.M. Avellino et al.) Erhältlich. Gravuren führender Künstler dieser Zeit (Giant, La Volpe, Mattei, Grog, Oliva et al.).

SPIS TABLIC (8 oddzielnych woluminów):

Tom I, LVI tablic plus tablice A, B

Tom II, LXII tabl. plus tabl. A, B

Tom III, LXIV tabl. plus tabl. A, B

Tom IV, LX tabl. plus tabl. A, B

Tom V, LXI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom VI, LXIV tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom VII, LXIII tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom VIII, LXI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom IX, LX tabl. plus tabl. A, B

Tom X, LXIV tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XI, LXI tabl. plus tabl. A, B

Tom XII, LX tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XIII, LIX tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XIV, LVI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XV, LVI tabl. plus tabl. AB (podwójna paginacja)

Tom XVI, XV tabl.

Plus [15] kart tablic na frontyspisach XV. tomów części opisowejKoszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów