Europeistyka Podręcznik akademicki Red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk [et al.] (2012)

​Europeistyka. Podręcznik akademicki Red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk [et al.]​ Warszawa 2012, PWN ISBN: 9788301169305 Str. 470, 461 Oprawy broszurowe, 24 cm Tabele, diagramy Stan: db (otarcia kraw. opraw, lekkie zagięcia rogów opraw, podkreśl. flamastrem na ok. 10. str., podkreśl. długopisem na ok. 10. str., krótka notatka długopisem na str. przedtyt. w t. I)

Kod producenta:: 9788301169305

Cena:: 66.00

EGZEMPLARZ DOSTĘPNY

TERMIN REALIZACJI - MAKSYMALNIE WYNOSI 5 DNI ROBOCZYCH
(3 DNI NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ORAZ 2 DNI ROBOCZE NA DOSTAWĘ)

GDYBY KTOŚ Z PAŃSTWA ŻYCZYŁ SOBIE KRÓTSZY TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA - PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

facebook Google+

Opis produktu:

Europeistyka. Podręcznik akademicki 

Red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk [et al.]

Warszawa 2012, PWN

ISBN: 9788301169305

Str. 470, 461

Oprawy broszurowe, 24 cm

Tabele, diagramy

Stan: db (otarcia kraw. opraw, lekkie zagięcia rogów opraw, podkreśl. flamastrem na ok. 10. str., podkreśl. długopisem na ok. 10. str., krótka notatka długopisem na str. przedtyt. w t. I)


                                      TREŚĆ:


Rozdział 1
Teoretyczny wymiar studiów europejskich (Konstanty Adam Wojtaszczyk,
Wojciech Jakubowski)
Kształtowanie się i instytucjonalizacja badań europejskich
Zakres przedmiotowy badań europejskich
Studia europejskie - w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny
Interdyscyplinarny charakter badań europejskich
Historyczny kontekst badań europejskich
Wybrane płaszczyzny badań europejskich
Bibliografia
Rozdział 2
Unia Europejska jako wspólnota historyczna (Kazimierz Łastawski) 
Teoretyczno-metodologiczne problemy historycznego rozwoju integracji
Historyczne koncepcje integracji europejskiej
Próby tworzenia organizacji integracyjnych w Europie
Polskie koncepcje integracji europejskiej
Rozwój wspólnot europejskich po II wojnie światowej
Tworzenie trzech wspólnot
Rozszerzenie i pogłębienie działalności wspólnotowej
Powstanie i rozwój Unii Europejskiej
Rozszerzenie Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej i Wschodniej 
Kryzysowe zjawiska Unii Europejskiej ostatnich lat
Trzy główne koncepcje rozwoju integracji europejskiej
Koncepcja federalistyczna
Koncepcja konfederacyjna (międzyrządowa)
Koncepcja funkcjonalna (neofunkcjonalna)
Współczesne dylematy rozwoju Unii Europejskiej
Zagadnienia do dyskusji
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia
Rozdział 3
Unia Europejska jako wspólnota gospodarcza (Artur Nowak-Far) 
Wymiary wspólnoty gospodarczej - ujęcie teoretyczne
Integracja gospodarcza a teoria integracji europejskiej, jej paradygmaty oraz
metodologia opisu i badania
Integracja gospodarcza jako pierwotny typ integracji w Europie 
Historyczny model integracji w Europie Środkowej i Wschodniej
Model integracji w Europie Zachodniej - podstawowy wybór
Zasadnicze elementy modelu integracyjnego 
Obecny kształt modelu wspólnoty gospodarczej
Unia Europejska jako wspólnota dobrobytu
Formuła realizacyjna unijnego modelu wspólnoty dobrobytu - podział kompetencji w dziedzinie gospodarczej 
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
Istota rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 
Swobodny przepływ towarów 
Swobodny przepływ osób 
Swoboda przedsiębiorczości i przepływu usług
Swoboda przepływu kapitału i płatności bieżących
Unijny system zapewniający niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym 
Wspólne polityki gospodarcze Unii Europejskiej 
Unia gospodarcza i walutowa - paralelizm Unii Europejskiej jako wspólnoty gospodarczej 
Źródło paralelizmu: reguły dostępu do strefy euro
Paralelizm proceduralny: dwoisty system zarządzania gospodarczego
w Unii Europejskiej
Zamierzona dychotomia modelu: rozdział sektorów
Zagadnienia do dyskusji 
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia 
Rozdział 4
Unia Europejska jako wspólnota polityczna (Monika Poboży)
Unia jako wspólnota polityczna z perspektywy teoretycznej
Unijne zasady demokratyczne, czyli wspólnota polityczna w ujęciu aksjologicznym 
Pozaekonomiczne dziedziny współpracy unijnej, czyli wspólnota polityczna w ujęciu materialnym
Unijny system polityczny, czyli wspólnota polityczna w ujęciu ustrojowym 
Zagadnienia do dyskusji
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia 
Rozdział 5
Unia Europejska jako wspólnota prawna (Elżbieta Dynia) 
Prawny wymiar integracji europejskiej - zagadnienia metodologii
Status prawny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
Podmiotowość Wspólnot Europejskich
Podmiotowość Unii Europejskiej
Prawo unijne a prawo międzynarodowe publiczne i prawo krajowe
Prawo europejskie, prawo Unii Europejskiej, prawo wspólnotowe - zagadnienia terminologiczne
Autonomia prawa unijnego
Charakterystyka prawa unijnego
Prawo pierwotne 
Prawo wtórne
Akty prawodawcze
Akty o charakterze nie prawodawczym 
Akty delegowane
Akty wykonawcze
Instrumenty prawne w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
Instrumenty prawne w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa
i sprawiedliwości
Zasady ogólne prawa unijnego 
Zakresy obowiązywania prawa unijnego
Zakres podmiotowy
Zakres przedmiotowy 
Zakres terytorialny
Zakres czasowy prawa unijnego 
Zasady prawa Unii Europejskiej 
Bezpośredni skutek decyzji 
Bezpośredni skutek umów międzynarodowych
Tworzenie prawa Unii Europejskiej
Tworzenie prawa pierwotnego
Tworzenie prawa pochodnego
Stanowienie aktów delegowanych
Stanowienie aktów wykonawczych 
Procedura budżetowa
Zawieranie umów międzynarodowych
Kontrola przestrzegania prawa unijnego
Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości
Współpraca sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości - pytanie pre-judycjalne
Zagadnienia do dyskusji 
Podsumowanie rozdziału 
Bibliografia 
Rozdział 6
Unia Europejska jako wspólnota międzynarodowa (Paweł J. Borkowski) 
Wprowadzenie
Problemy definicyjne i metodologiczne
Instrumenty aktywności międzynarodowej Unii Europejskiej 
Obszary aktywności międzynarodowej Unii Europejskiej 
Polityka wobec kandydatów do członkostwa
Polityka wobec sąsiedztwa
Stosunki z najważniejszymi mocarstwami
Dialog międzyregionalny
Role międzynarodowe Unii Europejskiej 
Zagadnienia do dyskusji 
Podsumowanie rozdziału 
Bibliografia 
Indeks nazwisk

Unia Europejska jako wspólnota kulturowa (Franciszek Gołembski)
Kulturowy wymiar integracji europejskiej
Korzenie kultury europejskiej
Wartości kultury europejskiej
Europejski pluralizm kulturowy
Polityka kulturalna UE
Zagadnienia do dyskusji
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia 
Rozdział 2
Unia Europejska jako wspólnota socjalna (Włodzimierz Anioł) 
Europejska integracja socjalna w perspektywie teoretycznej 
Neofunkcjonalizm
Nowy instytucjonalizm 
UE jako specyficzny system polityczny 
Paradygmat europeizacji 
Liberalne podejście międzyrządowe
Europejskie problemy i wyzwania społeczne 
Przemiany społeczno-demograficzne
Przemiany społeczno-gospodarcze
Globalizacja i europeizacja 
Modele polityki społecznej w państwach UE 
Zbieżne tendencje w rozwoju krajowych polityk społecznych
Wspólnotowa polityka społeczna - czynniki i etapy rozwojowe
Początki: lata 1957-1973 
Ożywienie i stagnacja: lata 1974-1984 
Przełom koncepcyjny: lata 1985-1997
Nowe podejście: okres po 1997 r.
Kompetencje i instrumenty unijnej polityki społecznej
Kompetencje i zakres działania
Instrumenty polityczno-koordynacyjne
Instrumenty prawne
Instrumenty finansowe
Europejski model społeczny - realny byt czy hasło polityczne?
Specyfika europejskiego modelu społecznego
Zagadnienia do dyskusji
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia 
Rozdział 3
Unia Europejska jako wspólnota obywateli (Grażyna Michałowska)
Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej 
Ochrona praw człowieka - zagadnienia metodologii
Ewolucja podejścia do praw i wolności człowieka w UE
Podstawy prawne ochrony praw i wolności człowieka
Zakres ochrony 
Inne chronione grupy
Inne prawa 
Ochrona konsumentów
Ochrona danych osobowych
Edukacja i kształcenie 
Prawa obywateli UE
Instytucje ochrony 
Karta Praw Podstawowych 
Europejskie społeczeństwo obywatelskie 
Uwarunkowania funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 
Doktryna
Sposoby badania
Europejskie tradycje społeczeństwa obywatelskiego
Wymiar społeczny UE 
Obywatelstwo UE
Społeczeństwo obywatelskie w traktacie lizbońskim
Udział społeczeństwa obywatelskiego w działalności instytucji unijnych
Rola internetu 
Parlament Europejski
Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 
Wybrane obszary dialogu 
Inicjatywy i wdrażane programy
Podsumowanie
Zagadnienia do dyskusji
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia 
Rozdział 4
Unia Europejska jako wspólnota terytorialna (Adam Szymański)
Wymiar terytorialny UE - zagadnienia teoretyczno-metodologiczne
Definicja 
Zakres badań
Matryca teoretyczna
Metody badawcze 
Aspekt formalno-prawny wymiaru terytorialnego UE
Kryteria osiągania kolejnych etapów w procesie przedakcesyjnym 
Procedura przyjmowania nowych państw do UE 
Członkostwo - istota, zakres terytorialny, zawieszenie w prawach członka i wystąpienie z UE 
Etapy terytorialnego rozszerzenia UE 
Pierwszy etap rozszerzenia - 1973 r. 
Drugi etap rozszerzenia - 1981 i 1986 r
Trzeci etap rozszerzenia - 1995 r.
Czwarty etap rozszerzenia - 2004 i 2007 r. 
Perspektywy terytorialnego rozszerzania UE
Uwarunkowania dalszego poszerzania UE
Koncepcje alternatywne wobec członkostwa w UE
Kandydaci do akcesji 
Polska wobec dalszego rozszerzania UE 
Zagadnienia do dyskusji
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia 
Rozdział 5
Integracja Polski z Unią Europejską (Katarzyna Rychlicka-Maraszek)
Uwarunkowania integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi
Układ Europejski i prawno-instytucjonalny aspekt przygotowań Polski do
członkostwa 
Strategie przygotowania Wspólnot Europejskich i Polski do rozszerzenia 
Fundusze przedakcesyjne w procesie przygotowań Polski 
Negocjacje akcesyjne
Traktat akcesyjny i referendum akcesyjne w Polsce
Ekonomiczne skutki integracji Polski z UE
Konsekwencje społeczne integracji Polski z UE
Społeczna percepcja członkostwa Polski w UE
Prawne aspekty członkostwa Polski w UE
Konsekwencje polityczne akcesji Polski w UE 
Koordynacja polityki europejskiej w Polsce
Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej
Zagadnienia do dyskusji
Podsumowanie rozdziału
Bibliografia 
Indeks nazwisk

Wyślij wiadomość gdy wiadomość pojawi się na stanie

Podaj adres email a powiadomimy Cię gdy książka pojawi się na stanie